گاهي دلـــــم يک جاي دِنج ميخواهد جايي شبيه رواقهايِ حرمت جايي شبيه رواقهايِ حرمت
بنشينم و زُل بزنم به گنبدت من باشم و بغضهايِ نشکسته تو باشي و آرامش ِ دلــــم
درياب مــــرا يا امام رئوفـــ بـدجـور دلـم هـواتـُو کـرده چـرا دعـوتـم نمـیـکنی ….؟
بـدجـور دلـم هـواتـُو کـرده چـرا دعـوتـم نمـیـکنی ….؟